studiofotografic.com.pl

zawod fotograf wymagania

zawod fotograf wymagania

Teraz we?my to, czego w?a?nie do?wiadczy? i zastosowa? go do sytuacji, w kt?rej kto? mia? traumatyczne do?wiadczenie. Co si? dzieje, kiedy my?l? o tym traumatycznym do?wiadczeniem, wraca jako powodzi obraz?w, d?wi?k?w i uczu?. Wszystkie obrazy, d?wi?ki i odczucia s? bardzo wzmacniany ze wzgl?du na spos?b ich przechowywania nie?wiadomie ?e pami??.http://pirox.pl To jest, gdy zastosujemy technik? dysocjacji, ?e Tony i Richard rozmawia?. Gdy to zrobisz, to faktycznie mo?na pom?c cz?owiekowi odkrywa?, ?e dotychczasowe do?wiadczenia zach?caj?c do odci?? lub od??czy? od stowarzyszenia, kt?re pami?taj?.

Droga ta technika dysocjacji dzia?a to w ten spos?b. Je?li masz sytuacj? z przesz?o?ci, ?e po prostu nie mo?e wydawa? si? pu?ci?, poniewa? jest intensywna, aby my?le? o tym, co chcia?bym Ci zrobi?, to zamkn?? oczy i zamiast pami?taj?c sytuacja, chc?, ?eby? sobie wyobrazi?, ?e jeste? siedz?c w pi?tym rz?dzie kina. I jak mo?na sobie wyobrazi? siedz?c w pi?tym rz?dzie, chc?, ?eby? sobie wyobrazi?, zmieniaj?c wszystko, co widzisz, tak to wygl?da jak stary czarno-bia?ego filmu. Zobacz krzes?a wok?? ciebie, sufit, ?wiat?a i wszystko wok?? siebie, jakby to by? stary czarno-bia?y film. Teraz, gdy my?lisz o tym do?wiadczeniu, a nie widz?c go w spos?b, kt?ry zosta? u?yty, by go zobaczy?, wyobrazi? widz?c go na tym ekranie filmowym przed sob? jako stary ziarniste czarno-bia?ym filmie.

Gdy zaczyna si? film, a nie ogl?daj?c go z pr?dko?ci?, kt?re zosta?o u?yte, aby go obejrze?, zauwa?, jakie to uczucie, aby obejrze? go mijaj? na bardzo du?? pr?dko?ci? w ziarniste czarno-bia?e, siedz?c w pi?tym rz?dzie. Potem, gdy dojdzie do ko?ca, zauwa?y?, jak to jest ogl?da? p?j?? w odwrotnym kierunku w tym samym bardzo du?? pr?dko?ci?. Zauwa?, jak tw?j umys? od??cza si? od jakiegokolwiek znaczenia, kt?re zosta?o u?yte mie? jak obejrze? to i?? do przodu i do ty?u w tym bardzo du?? pr?dko?ci?.
hologramy na legitymację
– autor artyku?u