studiofotografic.com.pl

zawod fotograf dzieciecy

zawod fotograf dzieciecy

Making Memories – Jak ?y? wiecznie w sercach tych, kt?rzy was mi?uj?

Dla coraz wi?kszej liczby wy?u demograficznego, koniec problem?w ?yciowych s? czym?, mamy do czynienia obecnie. A je?li nie teraz, to w najbli?szej przysz?o?ci. Szok powiedziano masz zamiar umrze? nie mo?na lekcewa?y?. Wszyscy wiemy, ?e wydarzy si? jeden dzie?; ale nie m?g? po prostu przewr?ci? z powodu zawa?u serca lub udaru m?zgu zamiast powiedziano nam, ?e maj? sze?? miesi?cy, rok, cokolwiek.Lina do wspinania

W rzeczywisto?ci, maj?c czasu na zajmowanie si? kwestiami ko?ca ?ycia jest prawdziwym b?ogos?awie?stwem. To daje nam szans?, aby zdecydowa?, jak chcemy by? zapami?tany. Je?li sp?dzili?my wi?kszo?? naszego ?ycia doros?ych karier?, spowalniaj?c dadz? naszym rodzinom szans? ponownego zapoznania si? z tata, mama, babcia, ciotka Betty, wujka Charliego. Jest to cenny czas, a przy odrobinie my?lenia, to mo?e by? najlepszy czas ze wszystkich.

Wszystko, czego potrzebujesz, aby wspomnienia czas i aparat fotograficzny. To nie musi by? fantazyjny aparat. Cyfrowe aparaty fotograficzne s? w cenie i nic z 5 megapikseli lub wi?cej b?dzie po prostu ?wietne. Pi?kno aparatu cyfrowego jest to, ?e mo?na zobaczy? zdj?cie od razu. Je?li si? to nie podoba, mo?na podj?? inn?. Je?li mo?esz sobie pozwoli? na kamer? do nagrywania film?w, kt?re sprawia, ?e ??jest jeszcze lepiej. Cho? nadal b?dziesz chcia? jeszcze troch? zdj?? do album?w.

Sze?? lat temu, zdiagnozowano u mnie chorob? p?uc zagra?aj?cego ?yciu. Moi synowie hodowano i ?onaty, ale nie by?o ?adnych wnuk?w. Nagle zacz?li przychodzi? wnuki i zacz??am panikowa?. Jak b?d? mnie pami?ta?? Nawet je?li troch? ?yli d?u?ej ni? m?j lekarz my?la? ?e tak – i faktycznie ?y?em o wiele d?u?ej, ni? my?la?em, ?e – nadal nie b?dzie m?oda, kiedy umar?. Ka?dy z moich dw?ch syn?w mia? aparat?w cyfrowych, ale b?d?c fotografem od ponad 30 lat, wci?? trzymaj?c obur?cz do mojego 35 milimetr?w i moja wyobra?nia filmu slajd?w.

mediacje gospodarcze w Warszawie
– autor artyku?u