studiofotografic.com.pl

jakie zdjecia sa teraz modne

jakie zdjecia sa teraz modne Przede wszystkim kobiety kazano unika? noszenia zaciszeurody szmat ” Head ” i ” czapki py?u ” w miejscach publicznych (Boyd, 2000 powo?uj?c si? na Drake i Cayton, 1945/1962: 247, 301; Grossman, 1989: 150-151).

Ostrze?enia te s? szczeg?lnie istotne dla tych, kt?rzy szukali pracy sekretariatu lub umys?owych, na czarnych kobiet potrzebnych proste w?osy i jasn? sk?r?, aby mie? szans? na uzyskanie takich pozycji. Pomimo ci??kich czas?w, salony kosmetyczne i salony fryzjerskie by?y najliczniejsze i ?ywotne Czarne w?asno?ci? przedsi?biorstw w czarnych spo?eczno?ciach (np Boyd, 2000 powo?uj?c Drake i Cayton, 1945/1962: 450-451).

Black women przedsi?biorc?w w miejskim p??nocy otwarto tak?e sklepy i restauracje, z skromne oszcz?dno?ci ” jako ?rodek zabezpieczenia na ?ycie „” (Boyd, 2000, wskazuj?c Frazier, 1949 405):. Nazywa ” firmom depresja „,” te marginalne przedsi?biorstwa by?y cz?sto klasyfikowane jako jednoosobowych, cho? raczej do pracy z ” domy, piwnice i stare budynki ” (Boyd, 2000, powo?uj?c si? na Drake i Cayton, 1945/1962: 454 ).

„Sklepy spo?ywcze i jedzenia i picia miejsca by?y najcz??ciej z tych firm, poniewa? je?li nie uda?o, ich w?a?ciciele mog? nadal ?y? swoje zapasy”.

„Protestanckich Whites Only”

Firmy te by?y konieczno?ci? dla czarnych kobiet, poniewa? preferencja dla bia?ych wynajmu wzros?y gwa?townie w czasie Wielkiego Kryzysu. W Urz?dzie Pracy w Filadelfii Publicznego 1932 1933, 68% zlece? dla kobiet podano „Tylko Biali”. W Nowym Jorku, Czarne kobiety zosta?y zmuszone, aby przej?? do oddzielnych biur bezrobocia w Harlemie w celu poszukiwania pracy. Czarne ko?cio?y i instytucje zwi?zane z Ko?cio?em, tradycyjnym ?r?d?em pomocy dla czarnej spo?eczno?ci, zostali przyt?oczeni popytu, w ci?gu 1930 roku. schrony komunalnych, wymaga si? „przyj?? wszystkich,” wci?? poinformowa?, ?e katolicy i African American kobiet by?y „szczeg?lnie trudne do umieszczenia”.

– autor artyku?u