studiofotografic.com.pl

jakie zdjecia do kalendarza

jakie zdjecia do kalendarza

Nikt nie zna liczby czarnych kobiet bez dachu nad g?ow? na pocz?tku lat trzydzie?ci, ale to by?o bez w?tpienia znaczny, a niewidoczne dla wi?kszo?ci bia?ych badaczy. Zamiast tego, media zdecydowa? si? skupi?, i nag?o?ni? los White, bezdomnych, tkaniny ubraniowe sklep internetowy z klasy ?redniej „bia?ych ko?nierzyk?w” pracownik?w, jak, 1931 i 1932 roku, spread bezrobocia do tej klasy ?redniej. Umys?owych i kolegium wykszta?conych kobiet, zwykle przyzwyczajeni „do legalnego zatrudnienia i stabilnego miejsca zamieszkania”, sta? si? „nowych ubogich”. Nie wiemy bezdomnych ceny dla tych kobiet, poza zgaduje, ale wszystkich bezdomnych w o?rodkach miejskich, 10% zaproponowano by? kobietami. Wiemy jednak, ?e popyt na „female ???ka” w schroniskach wzros?a z troch? ponad 3,000 do 56,808 w 1920 roku przez 1932 w jednym mie?cie, a w innym, od 1929 -1930, popyt wzr?s? o 270%.

„Posiadanie adresu to luksusowy teraz …”

jakie zdjecia do kalendarza

Nawet te ???ka, jednak by?y ostatnim przystankiem na drodze do bezdomno?ci i by?y przeznaczone dla „zwyk?ego” ubogich kobiet, a unika? za wszelk? cen? przez tych, kt?rzy byli bezdomnymi po raz pierwszy. Niekt?re liczby sko?czy?o si? w schroniskach, ale jeszcze nie zosta?y zarejestrowane przez ?adn? agencj?. Zasoby by?y nieliczne. Ulga domu awaryjny zosta? ograniczony do rodzin z dzie?mi na utrzymaniu do 1934 roku „Maj?c adres to luksusowy w?a?nie” bezrobotny kobieta College powiedzia? pracownik socjalny w 1932 roku.

Te nowo pozbawionych ?rodk?w do ?ycia kobiety miejskich byli wstrz??ni?ci i oszo?omieni, kt?ry p?yn?? z jednego urz?du bezrobocia do nast?pnego, odpoczynku w Grand Central lub stacji Pennsylvania, a kto jecha? metrem ca?? noc ( „pi?ciu cent?w pok?j”), albo spa? w parku, a kto jad? w kuchniach grosza. Powolne szuka? pomocy, a boj? i wstydz? si? prosi? o mi?o?ci, te kobiety by?y cz?sto na granicy g?odu przed szukali pomocy.
www.chrupka.eu
– autor artyku?u