studiofotografic.com.pl

fotografia humanistyczna

fotografia humanistyczna

Monety ?wiata – Poznaj Zbieranie ?wiat z monety

Ka?dy kraj na ?wiecie ma sw?j w?asny system monetarny, a ka?dy z nich ma swoje w?asne monety. Dodawanie monety z ca?ego ?wiata do swojej kolekcji monet doda r??norodno?ci i zainteresowanie do kolekcji. Wyobra? monety z Ameryki P??nocnej, Afryce, Japonii, Nowej Zelandii i Rosji. Mo?liwo?ci s? niemal nieograniczone.http://alllineslogistics.pl/ubezpieczenie-cargo/

Sp?jrz na Afryce. www.zadluzenia.com/artykul/kredyt-oddluzeniowy-w-skoku/ Ka?dy kraj w Afryce jest domem dla w?asnej kultury i monety pochodz?ce z tych kraj?w oferuj? niewielk? cz??? tych kultur. Podobnie jak wiele innych kraj?w, monety, kt?re s? z wcze?niejszych czas?w, kt?re nie s? ju? wykorzystywane s? bardziej warto?ciowe. Przyk?adem mo?e by? RPA funta (ich u?y? rand teraz). Po?udniowoafryka?skim monety by?y dost?pne w 1, 3 i 6 pens?w, 1, 2, 2,5 i 5 szyling?w i ½ oraz 1 funta. Wszystkie by?y pierwotnie wykonane ze srebra, ale pocz?wszy od 1932 roku, niekt?re z nich zosta?y wykonane w z?ocie. Z?oto RPA Krugerrand jest wysoce kolekcjonowania monet i zosta? po raz pierwszy wybity w 1967 roku, aby pom?c po?udniowoafryka?skiego rynku z?ota.

Japonia i Chiny r?wnie? przyczyni?y si? znacznie do ?wiata zbieranie monet. Monety obu kraj?w r??ni? si? od wi?kszo?ci monet i s? bardzo pi?kne. Chi?skie monety zosta?y wykonane przez odlewanie zamiast odci?ciu od matryc jak wi?kszo?? monet. To czyni je bardzo wyj?tkowy. Wi?kszo?? chi?skich monet by?y okr?g?e z kwadratowym otworem w ?rodku i ozdobione chi?skimi literami i obrazami. Japo?czycy z?o?yli podobne monety dawno temu, i uczyni? je z ?elaza, miedzi, srebra i z?ota w zale?no?ci od tego ile moneta by?a warta. Japo?czycy umie?ci? dziur? w centrum wi?c monety mo?na by?o przeprowadzi? z ?atwo?ci? na sznurku.

Cho? nie jest tak stary jak innych monet na ?wiecie, po raz pierwszy australijski monety wybite w 1910 Oceanic monet zosta?y r?wnie? uwzgl?dnione prawnym ?rodkiem p?atniczym w Australii przez d?ugi czas, a one mia?y warto?? wymienn?, kt?ry pracowa? z panuj?cego systemu monetarnego.
mury oporowe
– autor artyku?u