studiofotografic.com.pl

zawod fotograf jaka szkola

zawod fotograf jaka szkola urz?dnicy pa?stwowi byli przygotowani: Bez dzieci, zostali, na pocz?tku, wy??czone z pogotowia. Jeden budynek o pojemno?ci 155 ???ek i sze?ciu szopek, z?o?onym na 56.000 „???ka” w trzecim roku od depresji. Mimo to, dane te nie uwzgl?dniaj? liczby kobiet odwr?ci?a si?, poniewa? nie by?y bia?e lub protestancka.http://pirox.pl

Jako wielki kryzys mija?, chc?c tylko spos?b na zarabianie pieni?dzy, kobiety te zosta?y wy??czone z „New Deal” program?w roboczych powo?anych do pomocy bezrobotnym. M??czy?ni byli postrzegani jako „?ywicieli rodziny”, posiadaj?cych wi?ksze roszczenia do zasob?w gospodarczych. Chocia? agencje Zasi?g i charytatywne pojawiaj? si? w ko?cu uda?o, byli cz?sto niewystarczaj?ce, aby zaspokoi? popyt.

Zwa?ywszy, ?e czarne kobiety mia?y szczeg?lne czasy trudne uczestniczenia w g??wnym nurcie ekonomii w czasie Wielkiego Kryzysu, oni maj? jak?? szans? na znalezienie alternatywnego zatrudnienia w ramach ich w?asnych spo?eczno?ciach, z powodu unikalnych wzor?w migracji, kt?re mia?y miejsce w tym okresie. Bia?e kobiety, przeciwnie, mia? okazj? dziurka, jakby by?y m?ode i znacznych umiej?tno?ci, cho? ich kolor sk?ry sam zaproponowa? im lepszy dost?p do tego, co tradycyjne zatrudnienia by? nadal dost?pny.

Odrzucenie tradycyjnych r?l kobiet i d??enie do wyzwolenia, jednak umie?ci? te kobiety w g??bokiej ryzyka, gdy gospodarka upad?a. W ka?dym razie, samotne kobiety, zar?wno czarno-bia?? sk?r?, wypad?a gorzej i by?y niewidoczne cierpi?ce.

Jak wprowadzi? drugi Wielki Kryzys, kt?ry b?dzie nowym „niewidzialne bezdomnych” i kobiety, jako grupa, tym razem si? lepiej?

Referencje:

Abelson, E. (2003, Spring2003). Kobiety, kt?re nie maj? ludzi do pracy dla nich: P?e? i bezdomno?ci w Wielkiej Depresji, 1930-1934. Feministyczne Studies, 29 (1), 104. ?r?d?o 2 stycznia 2009, z bazy Academic Search Premier.

– autor artyku?u