studiofotografic.com.pl

jakie formaty zdjec mozna wywolac

jakie formaty zdjec mozna wywolac W ka?dej rodzinie, nie jest wirtualnym skarbnica r??nych rodzaj?w przedmiot?w fizycznych. Lista z A. historii rodziny E. Garden pomo?e z dowolnej listy rodziny.

zaci?g i t?oczne papiery wojny domowej. Zdj?cie z pociskiem zaczerpni?te z g?ow? weteran wojny secesyjnej, kt?ry prze?y? (oko?o 30 lat). Indyjski znale?? http://safetech.net.pl/ na farmie przodka kamienne siekiery. 1905-1910 urodzinowe i okoliczno?ciowe karty. R?czna szachownicy. Zdj?cie z ksi??ki autorem przez przodka. Antique cedr klatki piersiowej i szafki kuchenne. Stare samochody – lub konie. Stare narz?dzia i przybory kuchenne. zezwolenie na zawarcie ma??e?stwa. wp?ywy podatkowe. Stare mapy odpowiadaj?ce czas i miejsce w historii rodziny (wiele starych map mo?na znale?? w badaniach odsetek).

Kategoria 4 – Jak by?o inaczej „wtedy”

Starsi cz?onkowie rodziny odpowie na og?lne pytanie: „Jak by?o rzeczy inaczej wtedy?” Kilka odmian pobiega? ich pami?ci s? nast?puj?ce:

-Jak by?o Bo?e Narodzenie i inne ?wi?ta inaczej wtedy?

-Jakie s? pewne rzeczy, kt?re ju? nie istniej? – umiej?tno?ci, miejsca, zwyczaje, stara technologia, codziennych czynno?ci, etc?

-Us?ugi na rzecz spo?ecze?stwa, kt?re ju? nie istniej? – Rozmowy lekarskie dom, sklep 5 i 10 cent?w, pola lodowe, dostawy mleka, etc.

-R??nice kulturowe w tamtych czasach – nie zamykaj?ce drzwi, pomagaj?c chorym s?siadom, znaczenie codzienna prasa i radio, skutk?w wojny, depresja, etc.

Kategoria 5 – dodatkowe mo?liwo?ci

Kilka element?w, kt?re nie mieszcz? si? ?ci?le w powy?szych kategoriach:

-linie czasowe, kt?re nast?puj? wa?ne wydarzenia z ?ycia danej osoby lub rodziny (nagra? dat?, a potem napisa? o przypadku odwrotnym dacie)

-„Typowy dzie? z ?ycia ____________.” (Zmiany mog? obejmowa? tygodniu gospodyni dotycz?c? prania poniedzia?ek, wtorek, pi?tek prasowanie sprz?tanie, sobota pieczenia itp czy co rodzina zwykle zrobi? w ci?gu czterech p?r roku czy te? na wakacje)

-tajemnice rodzinne – przyk?adem jest: „Sk?d wzi?? pieni?dze, aby przej?? do szko?y medycznej?” lub „… aby kupi? t? farm??” lub „Czy on ojcem out-of-nie?lubne dziecko?” – Po kt?rym nast?puje spekulacji ze starszych cz?onk?w rodziny

– autor artyku?u