studiofotografic.com.pl

jakie zdjecia z chlopakiem

jakie zdjecia z chlopakiem

Korzystanie dysocjacji zacz?? uzdrowienia z traumatyczn? przesz?o?ci? Do?wiadcze?

Co to jest „rozdzielenie” i http://alllineslogistics.pl/ jak mo?e pom?c komu?, kto ma do czynienia z traumatycznymi wspomnieniami?

Niedawno by?em z pytaniem, czy nie by?o temat?w w Samo?wiadomo?? 101 serii wideo, ?e ludzie tacy jak ja, aby rozwin?? dalej.profesjonalne projektowanie logotypu Jedn? z odpowiedzi, kt?re otrzyma?em od znajomego by? pro?b? o specyficznych proces?w mo?e by? stosowanych i konkretnych krok?w, kt?re mog?yby zosta? podj?te w stosunku do puszczania przesz?o?ci.

W szczeg?lno?ci, ta osoba mia?a bardzo traumatyczne prze?ycie si? z nimi, gdy byli m?odzi i ze wzgl?du na intensywno?? do?wiadczenia, ?e ??nie mog? nawet zacz?? my?le? o tym, co si? sta?o, bo tak szybko, jak staraj? si? my?le? o rozpocz?cie procesu gojenia Opisz je przezwyci??y? wszystkie emocje, kt?re natychmiast je przerastaj?.

Wi?c jak kto? pu?ci? czego?, urazowym i ?e intensywne? Moja pierwsza odpowied? jest taka, ?e ??trzeba nauczy? si? oddzieli? od do?wiadczenia. Jest to technika, kt?ra Nauczy?em kt?re jest prowadzone przez Richard Bandler w jego Neuro-Linguistic Programming (NLP), a tak?e Tony Robbins w Neuro-Associative Conditioning (NAC). Proces ten nazywany jest „rozdzielenie”.

Kiedy my?limy o przesz?ych do?wiadcze?, na podstawie intensywno?ci do?wiadcze? jest poziom „zwi?zku” lub „roz??czenia” Mamy w odniesieniu do emocji, kt?re s? do??czone do pami?ci. Mo?e to by? zar?wno wspomnienia przyjemne i bolesne. Co mam zamiar podzieli? si? z wami w tym artykule techniki zwanej dysocjacji, kt?ra jest sposobem, aby „odci??” od czego?, a przez to znalezienie swobod? odkrywania zasob?w, kt?re pozwol? Ci „pu?ci?” z przesz?o??.

Kiedy ludzie my?l? o dotychczasowe do?wiadczenia, ?e ??dost?p do r??nych cz??ci ich ?wiadomego i pod?wiadomego umys?u, aby m?c wsp?lnie reprezentacj? pami?ci.

– autor artyku?u