studiofotografic.com.pl

fotografia kolekcjonerska

fotografia kolekcjonerska Co dzieje si? wszystko z nim zwi?zane? Co dzieje si? z uczu?, kiedy mo?na zwi?kszy? g?o?no?? i jasno??? Je?li sta? si? bardziej ?wiadomi r??nych d?wi?k?w, kt?re s? obecne, s?uchanie bardziej intensywnie, aby rzeczy, kt?re wcze?niej nie zauwa?y?, co dzieje si? z uczu? i obraz?w, kt?re s? zwi?zane z nim sta?o? Czy te? stan? si? one bardziej wzmacniany i uzyska? bardziej intensywne?czapki reklamowe

A teraz wyobra? sobie, ?e obracaj?c g?o?no??. Sprawiaj?, ?e mi?kkie, ciszej. Zauwa?, co dzieje si? z obraz?w i uczu?, kt?re s? zwi?zane z tymi d?wi?kami.

Teraz ostatnia rzecz, ?e mam zamiar zrobi? to dla tych ludzi, kt?rzy s? bardziej kinestetycznie nap?dzanych. Je?eli pierwsz? rzecz?, kt?r? zauwa?y?em, kiedy my?li o wielkim do?wiadczeniu by?o uczucie, po?wi?? chwil? teraz i zauwa?y?, co si? dzieje, je?li podwoi intensywno?? kt?regokolwiek z uczu?, kt?re masz. Je?li nie ma ci?nienia, czy jest napi?cie, je?li istnieje poczucie relaksu; je?li po prostu wzi?? to uczucie czy te emocje i podwoi? go, co dzieje si? z wszystkimi innymi powi?zanymi warunkami? http://medicus.koszalin.pl/pl/badanie-prenatalne Co dzieje si? z d?wi?k?w i obraz?w?

A teraz, zabra? go z powrotem do jego pierwotnego uczucia. Nast?pnie zauwa?y?, co si? dzieje, je?li to uczucie zmniejszenia o 50 procent. Co si? dzieje ze wszystkim?

Pow?d ja prze?ywa?am tego ?wiczenia to niech masz wra?enia, ?e ??wszelkie uczucia, kt?re zosta?y powi?zane z pami?ci natychmiast zmieniaj? si? w zale?no?ci od tego, jak postrzegaj? t? pami??.

Wi?c je?li chcemy zintensyfikowa? ?adnej pami?ci, mo?na. Mo?na przynie?? go bli?ej, mo?na je g?o?niej; mo?na skupi? si? na podwojenie mocy uczu?. Jak to zrobi?, intensywno?? pami?ci wzro?nie. Istnieje wiele, wiele sposob?w na zastosowanie tego i zapraszam do zabawy z nim. Wspania?e wspomnienia wykwintne i zmniejszy? intensywno?? wspomnie? negatywnych do?wiadcze?.

– autor artyku?u