studiofotografic.com.pl

fotografia abstrakcyjna

fotografia abstrakcyjna Start z tob?, wsp??ma??onka i dzieci. Trzeba b?dzie pe?ne nazwy, daty, miejsce urodzenia oraz imi? i nazwisko rodzica. Nast?pnie b?dziemy chcieli zrobi? to samo dla wsp??ma??onka. Pami?taj, aby doda? dat? i miejsce swojego ?lubu. Nast?pnie rejestruje informacje dla ka?dego ze swoich dzieci. Je?li s? ma??e?stwem, doda? ma??onka i dzieci do ich rodu. Kiedy ju? zapisane wszystkie te materia?y, to b?dzie czas, aby przej?? do nast?pnego pokolenia. Pami?taj, ?e to, co mo?na dowiedzie? si? o swoim dziedzictwie rodziny jest wa?niejsze ni? ile pokole? wstecz mog? zabra? swoje drzewo genealogiczne.

Czy mog? kwestionowa? innych cz?onk?w rodziny do wskaz?wek? Tak, wywiad lub w inny spos?b komunikowa? si? ze swoimi krewnymi; mog? one by? bogactwo informacji. Zacznij od matki, ojca, i przesun?? do ty?u stamt?d. To mo?e by? najwa?niejszy krok w badaniu swoje drzewo genealogiczne. Pami?taj, aby po??czy? si? z jak wielu twoich krewnych ?yj?cych, jak to mo?liwe, jeden dzie? nie mo?e by? wok?? i by? nie wykorzysta? wspania?? okazj?, aby wybra? sw?j m?zg. Dlatego im po??czenia; wys?a? do nich e-mail lub list, aby wyja?ni?, co robisz i prosz?c o pomoc. Mo?esz by? w stanie um?wi? si? na rozmow? w celu spe?nienia lub om?wi? je przez telefon. Od czasu do czasu, czas i odleg?o??, aby e-mail lub litery bardziej praktyczny wyb?r. Poniewa? informacja ta ma kluczowe znaczenie dla swoich bada?, nie spiesz? si? przez niego. Podczas pracy z innymi, by? taktowny i przychylnie nastawieni do obej?cia ich harmonogramu. Zbierz nazwiska, daty i s?ucha? ich opowie?ci. Historie rodzinne zaczynaj? si? od wspomnie?, kt?re mog? dostarczy? wskaz?wek do dalszych bada?. Pami?taj, aby zada? konkretne pytania. Najlepsze s? te pytania otwartego. Unikaj zadawania pyta? TAK lub NIE. Oto kilka przyk?adowych pyta?:

•Jakie jest Twoje pe?ne imi??

– autor artyku?u