studiofotografic.com.pl

fotograf zawod z przyszloscia

fotograf zawod z przyszloscia Kobiety te, znany p??niej jako „Survivalist przedsi?biorc?w”, sta? na w?asny rachunek w odpowiedzi na rozpaczliw? potrzeb? znalezienia niezale?nej egzystencji. „

Zast?piony przez bia?ych kobiet w tradycyjnych prac domowych jak kucharzy, pokoj?wek, piel?gniarek i praczki, a nawet wykwalifikowanych i wykszta?conych czarnych kobiet by?y tak beznadziejne, ” ?e faktycznie zaproponowa? swoje us?ugi w tak zwanych „Slave rogach markets’-Street, gdzie Negro kobiet zebra?o poczeka? Bia?e gospody? domowych, kt?rzy przyszli codziennie wzi?? ich wybra? i stawek p?ac w d?? ” (Boyd, 2000, wskazuj?c Drake i Cayton, 1945/1962: 246). Ponadto us?uga krajowa domu by?o bardzo trudne, je?li nie niemo?liwe, aby koordynowa? z obowi?zkami rodzinnymi, a s?uga krajowy by? zwykle na wezwanie ” przez ca?? dob? ” i by? przedmiotem ” arbitralnej w?adzy indywidualnych pracodawc?w. ”

fotograf zawod z przyszloscia

Keepers Inn i fryzjerskie

Dwie okupacje by?y poszukiwane przez czarne kobiety, w celu uwzgl?dnienia zar?wno potrzeb? dochodach (lub barterowych pozycji) oraz ich krajowe obowi?zki w p??nocnych miastach w czasie Wielkiego Kryzysu: (1) pensjonat i schronisko prowadzenie; oraz (2) Fryzjerstwo i kultura urody.

fotograf zawod z przyszloscia

Podczas „wielkiej migracji” z 1915-1930, tysi?ce Murzyn?w z po?udnia, w wi?kszo?ci m?odych, samotnych m??czyzn, przesy?ane do miast p??nocnych, szukaj?c miejsca pobytu czasowego, podczas gdy szuka? mieszkania i pracy. Obudowa tych migrant?w stworzy? mo?liwo?ci dla czarnych kobiet z klasy robotniczej, -Teraz bezrobotnych-do p?acenia czynszu.

Wed?ug jednego z szacunk?w, ” co najmniej jedna trzecia ” Black rodzin w miejskim p??nocy mia? lokator?w lub snowboardzist?w podczas Wielkiej Migracji (Thomas, 1992: 93, powo?uj?c si? Henryk, 1976). Potrzeba by?o tak wielkie, wielu lokator?w by?y trzymane, prowadz?c jedno badanie Northern Black rodzin zg?osi?, ?e ” siedemdziesi?ciu pi?ciu procent torby reklamowe z nadrukiem dom?w murzy?skich tak wielu lokator?w, ?e s? one naprawd? hotele. ”

– autor artyku?u