studiofotografic.com.pl

albumy na zdjecia okolicznosciowe

albumy na zdjecia okolicznosciowe

Co zawrze? w historii rodzinnej

Lista ta ma pom?c jog my?lenia – oczywi?cie, przedmiot b?dzie si? r??ni? od jednej historii rodziny do drugiej. Lista ta ma na celu rodowej historii rodzinnej, ale powinno to by? pomocne dla aktualnych historiach rodzinnych generacji, too.

Kategoria 1 – Indywidualne Przodkowie

Ta kategoria jest prawdopodobnie najbardziej ceniona i przegl?da? wszystkich przedmiot?w historii rodzinnej.słoiki do przetworów Zdj?cia powi?zane (patrz kategoria 2 poni?ej) b?dzie stanowi? warto?? dodan?.

-Pisanie odbywa si? poprzez jednostki (na przyk?ad, na pocz?tku autobiografii ojca Historia 47-letniej mojej matki)

-Wszelkie inne pisma – artyku?y prasowe, nekrolog, etc.

-Wspomnienia i opowie?ci o przodka przez potomk?w

-Co wyr??nia cz?owieka jako niepowtarzalnej jednostki?

-Dziwactwa s? szczeg?lnie zabawne i pouczaj?ce

-Kto? mo?e napisa? na podstawie wypowiadanych s??w jest potomkiem

albumy na zdjecia okolicznosciowe

-historie zawodowe (np przodkiem lekarz pope?ni? wizyt domowych przy u?yciu konia)

-Inne odtwarzane pisma (np 1905 list, Umowa do??czy? do grupy zamiar Kalifornii p?l z?ota, 1851 list z Kalifornii p?l z?ota, etc.)

Kategoria 2 – Przodk?w Ludzie Zdj?cia

Ka?de zdj?cie jest bardziej interesuj?ca, je?li jest stary (przynajmniej w przybli?eniu), osoby fizyczne s? identyfikowane i niekt?re cz?onek rodziny mo?e napisa? wspomnienie o nim (na przyk?ad: „To by? ostatni raz, ?e ci bracia byli razem”).

-Wszystkie oczywiste – zdj?cia dziecka, zdj?cia ma??e?stwo, zdj?cia http://www.speed.auto.pl/kursycennik,2,pl.html 3-4 pokolenia, portrety, zwierz?ta, itp

-Zdj?cia domu, biura, szko?y, wakacje, ?wi?ta, spotkania rodzinne itp

-Stare samochody, konie, zabawki, zdj?cia rodzinnego miasta, zdj?cia wojenne

-Nagrobek zdj?cia – towarzyszy pism na nagrobkach

Kategoria 3 – Dodatkowe cyfrowe obrazy

W dzisiejszych aparat?w cyfrowych, zdj?cie mo?e by? wykonane z niczego fizycznego.

– autor artyku?u