studiofotografic.com.pl

zawod fotograf czy warto

zawod fotograf czy warto Uruchom go przodu i do ty?u w k??ko w tym bardzo du?? pr?dko?ci?. Zr?b to 7-10 razy. Uruchom go od pocz?tku do ko?ca, od ko?ca do pocz?tku przy wi?kszych pr?dko?ciach i grubsze.

Teraz wyobra? sobie, przeni?s? si? do dziesi?tego rz?du powrotem z ekranu i ogl?da? ten film z do?wiadczeniem w czerni i bieli. Z tej nowej perspektywy, czy czujesz si? bardziej w pozycji obserwatora w niedo??czon?? Czy jeste? w stanie zobaczy? go z r??nych perspektyw teraz? Czy zauwa?asz r??nic? B?d?c obserwatorem, gdzie zanim si? na obrazku? Gdy u?ywany do my?lenia o tym, ?e mia?e? racj? w ?rodku i by?a tylko jedna percepcja mo?na mie?. Czy intensywno?? os?abiony przez ten proces dysocjacji?

Teraz, b?d?c w dziesi?tym rz?dzie masz mo?liwo?? obejrzenia rzeczy w nowych i r??nych perspektyw, kt?re pozwala na nowe mo?liwo?ci radzenia sobie z sytuacj?. Z tego stanowiska dysocjacji rzeczywi?cie jeste? w stanie zobaczy? siebie i od??czy? od intensywno?ci sytuacji.

Disassociation pozwala otworzy? si? na nowe mo?liwo?ci ze wszystkich punkt?w widzenia. Zauwa?, co si? dzieje, jak to sobie wyobrazi? poruszanie si? tym kinie. Mo?na usi??? po prawej stronie ekranu. Mo?na siedzie? w lewo. Mo?esz i?? na balkon, a nawet usi??? w ostatnim rz?dzie. Zauwa?, jak ka?da http://jakubisiak.pl/nagrobki-warszawa/ pozycja ma inny poziom zwi?zku ze zdarzeniem.

Za pomoc? tej techniki dysocjacji mo?na zacz?? zadawa? sobie r??ne pytania, kt?re pomog? Ci odej?? w przesz?o??.

Zacz?? zadawa? te rodzaje pyta? …

1) Jaki jest co? Empowering mog? si? z tego nauczy??

2) W jaki spos?b mog? korzysta? z tego do?wiadczenia, aby mi s?u?y??

zawod fotograf czy warto

3) Je?li mia?bym wybra?, aby wzi?? udzia? w tym do?wiadczeniu i u?y? go do mojego dobra, to co mog? wybra??

4) W jaki spos?b mog? korzysta? z tego do?wiadczenia, aby s?u?y? wi?kszej cel?

Gdy pytasz wi?cej uprawniaj?cej pytania, zaczniesz zwolni? stare znaczenia.Pomy?l o wi?cej uprawniaj?cej pytania, kt?re mo?esz zada? sobie pytanie.

Disassociation jest jednym podej?ciem, jak kto? mo?e faktycznie pu?ci? przesz?o?ci. S? inni, ale po na?o?eniu przez kogo?, kto naprawd? rozumie procesu wyniki s? naprawd? zmienia ?ycie.

http://www.yourdailylifecoach.com

osobista podr?? Willarda Bartha by? jednym z kilku przezwyci??enia przeszkody zagra?aj?ce ?yciu, kt?re sta?y si? budulcem, kim jest i co robi dzi?. Pogodzenie si? z tymi przeszkodami i zyskuje nowe perspektywy jest to, co jest naprawd? komunikat Willarda temat.

Willard jest za?o?ycielem Willard Barth Enterprises, Inc. Prezesa IEx2 Technologies, Inc., i jest tw?rc? strony codziennym ?yciu trenera. Firmy te zosta?y stworzone z misj? „Podnosz?cym Samo?wiadomo?ci technologii poprzez tworzenie i oferowanie ?rodk?w, kt?re inspiruj?, kszta?ci? i awans.”

Ekspert rynku pracy Natalia Bogdan
– autor artyku?u