studiofotografic.com.pl

fotografia eksperymentalna

fotografia eksperymentalna

Masz mo?liwo??, aby zmieni? spos?b postrzegania wszelkich pami?ci tak, ?e kiedy je odzyska?, nowy spos?b postrzegania ci? wzmocni?.

Dla ka?dego z nas, gdy przypomnimy sobie pami?? istniej? konkretne obrazy, d?wi?ki i uczucia, kt?re s? pod??czone do tego wydarzenia. Te obrazy, d?wi?ki i uczucia maj? specyficzne cechy, kt?re s? zwi?zane z do?wiadczeniem i ustali?, w jaki spos?b odpowiedzie? na to wydarzenie za ka?dym razem, ?e mo?emy o tym my?le?.prawo jazdy trójmiasto

Jako przyk?ad, chc?, ?eby? po prostu poczu? si? przez chwil?. Teraz chc? Ci my?le? o szcz??liwym wydarzeniem, czym?, co by?o naprawd? przyjemne do?wiadczenie. Chc?, ?eby? zamkn?? oczy na chwil? i po prostu przypomnie? sobie wszystko, co mo?na o tym wydarzeniu. Nale?y zwr?ci? uwag? na to, co dzieje si? w pierwszej kolejno?ci. Dla niekt?rych z was, je?li przypomnie?, ?e skup aut warszawa pierwsz? rzecz?, do?wiadczenie b?dzie mo?na zauwa?y?, jest to obraz. Dla jednych b?dzie to d?wi?ki. A dla innych b?dzie to raczej tylko uczucie. Ponownie, ka?dy przechowuje te informacje w inny spos?b, a nie ma „prawo” lub „?le”, aby w jaki spos?b mo?na je przywo?a?. Wa?n? rzecz? jest wiedzie?, ?e ostatecznie te warunki s? ze sob? po??czone.

fotografia eksperymentalna

Teraz, je?li obraz jest pierwsz? rzecz?, jak? mo?na zauwa?y?, gdy my?lisz o tym wielkim do?wiadczeniem, chc? by? zauwa?y?, gdzie si? znajduje? Znaczenie jest bezpo?rednio przed tob? w my?lach? Czy to jest blisko ciebie? Czy to jest na wyci?gni?cie r?ki? Czy to ruchomy obraz jak podczas ogl?dania filmu? Czy jest to obraz nieruchomy jak portret? Czy jest pe?ny kolor, czy jest to czarno-bia?e? Czy widzisz go jako zewn?trznego obserwatora? A pami?tacie go jakby widzisz go przez w?asne oczy? U?wiadom sobie cech obrazu.

Je?eli pierwsz? rzecz?, kt?ra zwr?ci?a uwag?, gdy my?lisz o tej wielkiej pami?ci s? d?wi?ki, kt?re s?yszysz, zauwa?y? cechy charakterystyczne tych d?wi?k?w.
Odnowa
– autor artyku?u