studiofotografic.com.pl

czy zawod fotografa jest trudny

czy zawod fotografa jest trudny Ale ja nie wiem, gdzie zacz?? szuka? dla niego. Nast?pnego dnia moja mama nazywa. To mnie zbi?o z tropu! Mia?a par? kowbojskich butach mojego brata z dziadkiem Kena i chcia? wiedzie?, czy chc? je dla moich dzieci. Tak, powiedzia?em, ale naprawd? chcia?em znale?? dziadka Ken. Da?a mi kilka pomys??w, w ci?gu dw?ch tygodni otrzyma?em list od mojego wuja w Seattle w stanie Waszyngton.sosy chili Ken by? w domu opieki. Znalaz?am go, ale mia? Alzheimera i by?em na wschodnim wybrze?u i tak. Nigdy nie uda?o mi si? powiedzie? przepraszam i kocham ci?. Ale to wystarczy?o, ?e b?d? pr?bowa?. Tak wiele rodzin ma podobn? histori?. Tracimy kontakt z ?yj?cych krewnych dla jednej lub innego powodu. Historia rodzinna badania ponownym pod??czeniu do mnie z tak wielu krewnych, kt?rzy s? podekscytowani, aby wys?a? zdj?cia i informacje i po prostu e-mail lub rozmawia? przez telefon dla zabawy!

Istniej? dwie rzeczy, wierz?, ?e doprowadzaj? mnie w mojej pasji do historii rodzinnej bada?:

1. Ka?dy ma swoje miejsce.

2. Ka?dy cz?owiek ma swoj? histori?.

Po pierwsze, ka?dy ma swoje miejsce. Bez wzgl?du na to, jak my?limy o kim?, s? one jeden element uk?adanki, kt?r? nazywamy rodzin?. Nie mo?emy je usun?? lub unfriend je lub zignorowa? je w niepami??. Oni istniej? i zas?uguj? by? nazwany i zbadany. Bez wzgl?du na to, jak kto? ?y? swoje ?ycie, by?o to ?ycie aby dowiedzieć się więcej kliknij tu., kt?re mia?y wp?yw na ca?o??, na dobre lub z?e.

Kto? powiedzia? mi kiedy?, gdy byli?my dopiero zaczynasz z jej bada?, ?e nie ma ch?ci do nauki o jednej strony jej rodziny. Wierzy?a, ?e ??ich wp?yw b?dzie tak ?le po ?mierci, jak to by?o, gdy ?yli. Ich spu?cizna by?a taka, kt?ra nie chcia?a jej dzieci dziedzicz?. Zaj??o to troch? czasu, ?ar?wka, aby przej?? dalej. Ale w ko?cu uzna?, ?e nie mo?e przepisa? histori?, a jej rodzina mo?e si? wiele nauczy? od niego.

– autor artyku?u