studiofotografic.com.pl

Zdjecia okolicznosciowe

jakie zdjecia wybrac do albumu slubnego

10 Pomys?y Fun Photo Kartka ?wi?teczna dla swojej rodziny urolpu Co masz zamiar zrobi?, aby tegoroczne zdj?cie kartki ?wi?teczne wyr??nia? Nie trzeba ucieka? si? do tych samych starych idei tego ?wi?ta. Oto dziesi?? wskaz?wek, kt?re pomog? Ci w tym sezonie rodzina wita najlepszy dotychczas. 1. Spr?buj inny spin na tradycyjnym tematem. Tej jesieni sfotografowa? dzieci z ba?wana dyni. Wystarczy stos trzy dynie, kt?r? uko?czy? w rozmiarze z najwi?kszym na dnie i ich ?odygi usuni?te. Malowanie twarzy na g?rnej dyni, wykroi? ma?? dziurk? trzyma? nos z marchewki, a nast?pnie umie?ci? w Santa kapelusz lub czapk? z we?ny na g?rze i doda? szalik. Je?li mieszkasz w pobli?u pla?y, mo?na zrobi? ba?wana zamiast piasku. 2. Przekszta?cenie zwyk?ego zdj?cia Christmas karty do jednej religijnej dodaj?c sw?j ulubiony werset Biblii. Szuka? firmy, kt?ra pozwoli Ci stworzy? w?asn? spersonalizowan? wiadomo??, a nie tylko trzyma si? tekstem znajduj?cym si? w pr?bce. 3. Nic nie jest ?adniejsza ni? ?yczenia ?wi?teczne, kt?ry zawiera zdj?cie urocza zwierz?cia w warunkach sezonowego. Najprostszym sposobem osi?gni?cia tego celu jest spojrze? sobie zrobi? zdj?cie swojego psa lub kota ?pi?cego na g?rze arkusza papieru do pakowania lub pod drzewem. Dodaj podpis: „Pok?j na ziemi” i czeka? na „aaaahs”. 4. Utw?rz cztery pory patrze? z wielu zdj?? kartki ?wi?teczne, kt?re ma miejsce na cztery zdj?cia. Nast?pnie wybierz zdj?cia swoich dzieci z minionego roku w okresie zimowym, wiosn?, latem i jesieni?. Spersonalizuj go ze s?owami: „my?l? o Tobie na Bo?e Narodzenie … i przez ca?y rok, te?!” 5. Czy Tw?j maluch pocz?tkuj?cym artyst?? On lub ona mo?e pom?c Ci stworzy? naprawd? wyj?tkowe wakacje powitanie. Zapytaj go narysowa? obraz rodziny z kredek. Wtedy twoja kolej wyci?? twarze ka?dego cz?onka rodziny z migawkami i przyklej je do g?ry cia? kredk?. – autor...

Read More

jaki powinien byc fotograf

Istniej? pewne „sposoby”, wzrokowe, s?uchowe i kinestetyczne, ?e ka?da osoba u?ywa do reprezentowania tego do?wiadczenia. Charakterystyk? tych zasad, kt?re s? stosowane do pami?ci tego do?wiadczenia b?dzie okre?li? intensywno?? stowarzyszenia lub dysocjacji do pami?ci. Teraz w niekt?rych przypadkach jest w pe?ni w??czana do pami?ci, kt?ry chcesz przywo?a? jest super! S? chwile, kiedy chcesz by? ca?kowicie zanurzony w pami?ci przesz?ych do?wiadcze?. Mo?e to jest co?, co jest inspiracj? dla Ciebie, co?, co sprawia, ?e ??czujesz si? super. Jako przyk?ad, jest bardzo specyficzne do?wiadczenie, kt?re u?ywam, kiedy chc? si? czu? wdzi?czno??, lub gdy chc? czu? uziemione. Jest to pami?? o narodzinach mojej c?rki. Wci?? pami?tam wyra?nie po raz pierwszy trzyma?em j?. By? taki moment, kiedy zosta?a ziewanie i w?a?nie zacz??a si? wydech, jak by?em w oddychaniu. Z k?ta g?owie, ?e sko?czy?o si? na wydechu oddech bezpo?rednio do moich nozdrzy, jak by?em wdychania. To do?wiadczenie by?o tak silne, ?e by?o ?ycie przekszta?caj?c chwila dla mnie. S? to rodzaje do?wiadcze?, kt?re maj? by? w pe?ni w??czona do. W kolejnym artykule om?wi? jak zwi?kszy? pami??. Na razie chc? si? skupi? na ograniczeniu wp?ywu pami?ci dzi?ki zrozumieniu i zastosowaniu rozdzielenie. Co zwykle si? dzieje, gdy zaczn? omawianie rozdzielenie z kim? jest odporno?? na pomys?, ?e mo?na pokona? nawet najbardziej traumatyczne do?wiadczenie w zrozumieniu procesu takiego. Wi?kszo?? ludzi nie rozumie lub nie s? sk?onni uwierzy?, ?e masz mo?liwo??, aby zmieni? postrzeganie przesz?o?ci. Zosta?y one nauczy?, ?e przesz?o?? jest wyryte w kamieniu. Ale rzeczywisto?? jest taka, twoje postrzeganie przesz?o?ci jest po prostu jednym z wielu mo?liwych percepcji. Je?li kto? mo?e pom?c spojrze? na to z innego punktu widzenia, cz?sto pe?ne znaczenie tego do?wiadczenia nie zmieni. – autor...

Read More

fotografia humanistyczna

Monety ?wiata – Poznaj Zbieranie ?wiat z monety Ka?dy kraj na ?wiecie ma sw?j w?asny system monetarny, a ka?dy z nich ma swoje w?asne monety. Dodawanie monety z ca?ego ?wiata do swojej kolekcji monet doda r??norodno?ci i zainteresowanie do kolekcji. Wyobra? monety z Ameryki P??nocnej, Afryce, Japonii, Nowej Zelandii i Rosji. Mo?liwo?ci s? niemal nieograniczone. Sp?jrz na Afryce. Ka?dy kraj w Afryce jest domem dla w?asnej kultury i monety pochodz?ce z tych kraj?w oferuj? niewielk? cz??? tych kultur. Podobnie jak wiele innych kraj?w, monety, kt?re s? z wcze?niejszych czas?w, kt?re nie s? ju? wykorzystywane s? bardziej warto?ciowe. Przyk?adem mo?e by? RPA funta (ich u?y? rand teraz). Po?udniowoafryka?skim monety by?y dost?pne w 1, 3 i 6 pens?w, 1, 2, 2,5 i 5 szyling?w i ½ oraz 1 funta. Wszystkie by?y pierwotnie wykonane ze srebra, ale pocz?wszy od 1932 roku, niekt?re z nich zosta?y wykonane w z?ocie. Z?oto RPA Krugerrand jest wysoce kolekcjonowania monet i zosta? po raz pierwszy wybity w 1967 roku, aby pom?c po?udniowoafryka?skiego rynku z?ota. Japonia i Chiny r?wnie? przyczyni?y si? znacznie do ?wiata zbieranie monet. Monety obu kraj?w r??ni? si? od wi?kszo?ci monet i s? bardzo pi?kne. Chi?skie monety zosta?y wykonane przez odlewanie zamiast odci?ciu od matryc jak wi?kszo?? monet. To czyni je bardzo wyj?tkowy. Wi?kszo?? chi?skich monet by?y okr?g?e z kwadratowym otworem w ?rodku i ozdobione chi?skimi literami i obrazami. Japo?czycy z?o?yli podobne monety dawno temu, i uczyni? je z ?elaza, miedzi, srebra i z?ota w zale?no?ci od tego ile moneta by?a warta. Japo?czycy umie?ci? dziur? w centrum wi?c monety mo?na by?o przeprowadzi? z ?atwo?ci? na sznurku. Cho? nie jest tak stary jak innych monet na ?wiecie, po raz pierwszy australijski monety wybite w 1910 Oceanic monet zosta?y r?wnie? uwzgl?dnione prawnym ?rodkiem p?atniczym w Australii przez d?ugi czas, a one mia?y warto?? wymienn?, kt?ry pracowa? z panuj?cego systemu monetarnego. – autor...

Read More

zawod fotograf wymagania

Teraz we?my to, czego w?a?nie do?wiadczy? i zastosowa? go do sytuacji, w kt?rej kto? mia? traumatyczne do?wiadczenie. Co si? dzieje, kiedy my?l? o tym traumatycznym do?wiadczeniem, wraca jako powodzi obraz?w, d?wi?k?w i uczu?. Wszystkie obrazy, d?wi?ki i odczucia s? bardzo wzmacniany ze wzgl?du na spos?b ich przechowywania nie?wiadomie ?e pami??. To jest, gdy zastosujemy technik? dysocjacji, ?e Tony i Richard rozmawia?. Gdy to zrobisz, to faktycznie mo?na pom?c cz?owiekowi odkrywa?, ?e dotychczasowe do?wiadczenia zach?caj?c do odci?? lub od??czy? od stowarzyszenia, kt?re pami?taj?. Droga ta technika dysocjacji dzia?a to w ten spos?b. Je?li masz sytuacj? z przesz?o?ci, ?e po prostu nie mo?e wydawa? si? pu?ci?, poniewa? jest intensywna, aby my?le? o tym, co chcia?bym Ci zrobi?, to zamkn?? oczy i zamiast pami?taj?c sytuacja, chc?, ?eby? sobie wyobrazi?, ?e jeste? siedz?c w pi?tym rz?dzie kina. I jak mo?na sobie wyobrazi? siedz?c w pi?tym rz?dzie, chc?, ?eby? sobie wyobrazi?, zmieniaj?c wszystko, co widzisz, tak to wygl?da jak stary czarno-bia?ego filmu. Zobacz krzes?a wok?? ciebie, sufit, ?wiat?a i wszystko wok?? siebie, jakby to by? stary czarno-bia?y film. Teraz, gdy my?lisz o tym do?wiadczeniu, a nie widz?c go w spos?b, kt?ry zosta? u?yty, by go zobaczy?, wyobrazi? widz?c go na tym ekranie filmowym przed sob? jako stary ziarniste czarno-bia?ym filmie. Gdy zaczyna si? film, a nie ogl?daj?c go z pr?dko?ci?, kt?re zosta?o u?yte, aby go obejrze?, zauwa?, jakie to uczucie, aby obejrze? go mijaj? na bardzo du?? pr?dko?ci? w ziarniste czarno-bia?e, siedz?c w pi?tym rz?dzie. Potem, gdy dojdzie do ko?ca, zauwa?y?, jak to jest ogl?da? p?j?? w odwrotnym kierunku w tym samym bardzo du?? pr?dko?ci?. Zauwa?, jak tw?j umys? od??cza si? od jakiegokolwiek znaczenia, kt?re zosta?o u?yte mie? jak obejrze? to i?? do przodu i do ty?u w tym bardzo du?? pr?dko?ci?. – autor...

Read More

dlaczego zawod fotograf

Rodzina Matching wakacje Bo?e Pi?ama dokona? Family Holiday Tradycje skalne Szukasz sposobu na stworzenie niezapomnianych tradycji rodzinnych z rodzin? na czas wakacji? A mo?e masz jakie? wielkie tradycje ju?, ale chc? urozmaici? je i uczyni? sw?j czas z rodzin? jeszcze bardziej wyj?tkowy? Oto pi?? rodzin S?OWACJA tradycji, kt?re s? jeszcze bardziej spektakularne podczas noszenia pasuj?cy rodzinne wakacje i Bo?e Narodzenie pi?am?. Dlaczego dopasowanie Rodzina Bo?e pi?am? taki niepowtarzalny i wyj?tkowy spos?b na sp?dzenie czasu z rodzin?? Noszenie pasuj?ce pi?am? zach?ca wsp?lnoty rodzinnej, przytulaj?, przytulanie i stawia ka?demu cz?onkowi rodziny w jowialny humor. Kto wouldn’t by? weso?o sobie Rodzinna zabawa pasuj?ce pi?am? w pi?knych wakacyjnych kolorach i wzorach? Wi?c Tobie i ca?ej rodziny kilka pi?am? wakacyjnych i wypr?bowa? te wielkie idee: Pieczenie – Istnieje wiele mo?liwo?ci, aby dosta? si? do pi?amie do kuchni z rodzin?. Pieczenia ciasteczek dla Miko?aja’s wielka wizyta to wspania?a impreza rodzinna. Piec ciasteczka na cele charytatywne lub ciasteczka partii wymiany w twojej okolicy. Wszelkie pieczenia robisz w czasie wakacyjnym jest jeszcze wi?cej zabawy podczas noszenia pi?am? rodzinie dopasowania – i don’t zapomnij zrobi? zdj?cia! dekorowanie – Czy twoja rodzina wszyscy zbieraj? si? wok?? choinki i pom?c urz?dzi?? Mo?e ?piewa? kol?dy podczas pracy. Jednak ty i twoja rodzina udekorowa? sw?j dom na czas wakacji, sprawi ?e czas, mniej pracy i wi?cej zabawy przez zak?adanie swoich rodzinnych pi?am? z wakacji. Ogl?daj?c Rudolph i Frosty – Czy jest co? bardziej przyjemne ni? przytulaj?c si? z rodzin? i ogl?daj?c te pokazy tradycyjnych ?wi?tecznych, kt?re dzia?aj? w telewizji co roku? Umie?ci? na swojej pi?amie, pop niekt?rych popcorn i przytula? si? do jakiego? bardzo blisko i szczeg?lnym czasie rodzinnego. – autor...

Read More

zawod fotograf dzieciecy

Making Memories – Jak ?y? wiecznie w sercach tych, kt?rzy was mi?uj? Dla coraz wi?kszej liczby wy?u demograficznego, koniec problem?w ?yciowych s? czym?, mamy do czynienia obecnie. A je?li nie teraz, to w najbli?szej przysz?o?ci. Szok powiedziano masz zamiar umrze? nie mo?na lekcewa?y?. Wszyscy wiemy, ?e wydarzy si? jeden dzie?; ale nie m?g? po prostu przewr?ci? z powodu zawa?u serca lub udaru m?zgu zamiast powiedziano nam, ?e maj? sze?? miesi?cy, rok, cokolwiek. W rzeczywisto?ci, maj?c czasu na zajmowanie si? kwestiami ko?ca ?ycia jest prawdziwym b?ogos?awie?stwem. To daje nam szans?, aby zdecydowa?, jak chcemy by? zapami?tany. Je?li sp?dzili?my wi?kszo?? naszego ?ycia doros?ych karier?, spowalniaj?c dadz? naszym rodzinom szans? ponownego zapoznania si? z tata, mama, babcia, ciotka Betty, wujka Charliego. Jest to cenny czas, a przy odrobinie my?lenia, to mo?e by? najlepszy czas ze wszystkich. Wszystko, czego potrzebujesz, aby wspomnienia czas i aparat fotograficzny. To nie musi by? fantazyjny aparat. Cyfrowe aparaty fotograficzne s? w cenie i nic z 5 megapikseli lub wi?cej b?dzie po prostu ?wietne. Pi?kno aparatu cyfrowego jest to, ?e mo?na zobaczy? zdj?cie od razu. Je?li si? to nie podoba, mo?na podj?? inn?. Je?li mo?esz sobie pozwoli? na kamer? do nagrywania film?w, kt?re sprawia, ?e ??jest jeszcze lepiej. Cho? nadal b?dziesz chcia? jeszcze troch? zdj?? do album?w. Sze?? lat temu, zdiagnozowano u mnie chorob? p?uc zagra?aj?cego ?yciu. Moi synowie hodowano i ?onaty, ale nie by?o ?adnych wnuk?w. Nagle zacz?li przychodzi? wnuki i zacz??am panikowa?. Jak b?d? mnie pami?ta?? Nawet je?li troch? ?yli d?u?ej ni? m?j lekarz my?la? ?e tak – i faktycznie ?y?em o wiele d?u?ej, ni? my?la?em, ?e – nadal nie b?dzie m?oda, kiedy umar?. Ka?dy z moich dw?ch syn?w mia? aparat?w cyfrowych, ale b?d?c fotografem od ponad 30 lat, wci?? trzymaj?c obur?cz do mojego 35 milimetr?w i moja wyobra?nia filmu slajd?w. – autor...

Read More

jakie zdjecia do castingu

S? one jasne i wyra?ne? Czy s? one harmonijne czy istnieje niezgoda? Czy na komfortowym poziomie g?o?no?ci? Czy to zauwa?alnie g?o?niejszy, czy jest to bardziej mi?kkie? Sta? si? ?wiadomy tych niuans?w zwi?zanych z d?wi?kami. Teraz, gdy pierwsz? rzecz?, mo?na zauwa?y?, jest to uczucie, wystarczy u?wiadomi? sobie tego uczucia. Zauwa?, gdzie robi to uczucie odpoczynku, masz konkretne uczucie w okre?lonym obszarze cia?a? Co czujesz? Czy jest napi?cie lub jest to uczucie wolno?ci? Czy jest ciep?o? Jakie s? cechy uczu?, kt?re czujesz, kiedy my?lisz o tym do?wiadczeniu, zar?wno dotykowe jak i emocjonalnie. Teraz, co chcia?bym Ci zrobi? to nieznaczne korekty tych przedstawie?. Zamierzam przej?? przez cz??ci ka?dej modalno?ci w tym ?wiczeniu. Je?li widzisz obraz do?wiadcze?, bez wzgl?du czy jest to pe?ny obraz kolorowy lub czarno-bia?y, czy jest to obraz ruchomy lub nieruchomy obraz, chc?, aby podj?? ten obraz i faktycznie wyci?gn?? go bli?ej siebie. Jak przybli?y? j? uczyni? bardziej ?ywy obraz. Jak przybli?y? j? zauwa?y, co si? dzieje z intensywno?ci? uczu?. Zauwa? te?, co dzieje si? wszystko, co zwi?zane z tym obrazem. Czy d?wi?ki g?o?niejsze lub uzyska? bardziej mi?kkie jak wyci?gn?? obraz bli?ej? Czy uczucia intensyfikacji lub zmniejszenie, jak doprowadzi? ten obraz bli?ej? Teraz chc? Ci zrobi? przeciwie?stwo tego, co w?a?nie zrobi?e?. Odwrotny proces. Chc? Ci przenie?? obraz z dala od siebie tak, jakby? po prostu przesuwane do ty?u z dala od niego. Wci?nij obraz si? do miejsca, gdzie znajduje si? od 15 do 20 st?p od siebie. Jak przesun?? j?, dzi?ki czemu obraz staje si? mniejsza, gdy? dalej od ciebie. Zauwa?, co dzieje si? z nat??eniem d?wi?k?w i uczu?. Je?li jeste? bardziej s?uchowych i pierwsz? rzecz?, kt?r? zauwa?y?em, kiedy my?li o tym wielkim do?wiadczeniem by?y d?wi?ki zwi?zane z nim, chc?, aby zauwa?y?, co si? dzieje, je?li zwi?kszenia g?o?no?ci i jasno?ci. – autor...

Read More

jakie zdjecia do portfolio

Boyd, R. (2000, grudzie?). Wy?cig, Wada rynku pracy oraz Survivalist Przedsi?biorczo??: Czarne Kobiety w Miejskiej P??nocnej w czasie Wielkiego Kryzysu. Socjologiczne Forum, 15 (4), 647-670. ?r?d?o: 02 stycznia 2009, z bazy Academic Search Premier. Kathy McMahon, Psy.D. zbiera historie z lud?mi z ca?ego ?wiata, kt?rzy s? martwi, niepok?j i depresj? z powodu kryzysu energetycznego, zmian klimatycznych i ekonomicznych nadchodz?cych trudnych czasach. Ona jest oferowanie informacji zwrotnej do niej czytelnik?w bezp?atnie, od ponad dw?ch lat w http://www.peakoilblues.com mo?na przeczyta? historie ludzi, kt?rzy s? w trakcie dokonywania krytycznej zmian? ?ycia i transformacji. Dr McMahon wita historie i litery na temat radzenia sobie z obecnej sytuacji ekonomicznej na ?wiecie, energii i stanu ?rodowiska. Odpowiednie tematy obejmuj? zarz?dzanie stresem (l?k, l?k, niepok?j, depresj? lub bezsenno??,) jak upro?ci? swoje ?ycie, aby ?y? oszcz?dny i d?ug bezp?atne istnienia, finanse osobiste, zarz?dzanie pieni?dzmi, bankructwa i pary konflikt?w o kontrastuj?cych warto?ci, cel?w i wizji przysz?o?ci. Dr McMahon jest psychologiem klinicznym, terapeuta seks, specjalista w dziedzinie ma??e?stwa i terapii rodzinnej, akademik, pisarz i rolnika z kurczaka. Ona posiada? (i po?o?y? do ???ka) firmy rodzinnej, kt?ra s?u?y?a, inwestycje, generuj?c ponad 1 milion dolar?w w rocznej sprzeda?y i adwokat?w pracuj?cych z domu. Mo?na si? z ni? skontaktowa? pod adresem: PeakShrink AT PeakOilBlues dot com. – autor...

Read More

jakie zdjecia do kalendarza

Nikt nie zna liczby czarnych kobiet bez dachu nad g?ow? na pocz?tku lat trzydzie?ci, ale to by?o bez w?tpienia znaczny, a niewidoczne dla wi?kszo?ci bia?ych badaczy. Zamiast tego, media zdecydowa? si? skupi?, i nag?o?ni? los White, bezdomnych, z klasy ?redniej „bia?ych ko?nierzyk?w” pracownik?w, jak, 1931 i 1932 roku, spread bezrobocia do tej klasy ?redniej. Umys?owych i kolegium wykszta?conych kobiet, zwykle przyzwyczajeni „do legalnego zatrudnienia i stabilnego miejsca zamieszkania”, sta? si? „nowych ubogich”. Nie wiemy bezdomnych ceny dla tych kobiet, poza zgaduje, ale wszystkich bezdomnych w o?rodkach miejskich, 10% zaproponowano by? kobietami. Wiemy jednak, ?e popyt na „female ???ka” w schroniskach wzros?a z troch? ponad 3,000 do 56,808 w 1920 roku przez 1932 w jednym mie?cie, a w innym, od 1929 -1930, popyt wzr?s? o 270%. „Posiadanie adresu to luksusowy teraz …” Nawet te ???ka, jednak by?y ostatnim przystankiem na drodze do bezdomno?ci i by?y przeznaczone dla „zwyk?ego” ubogich kobiet, a unika? za wszelk? cen? przez tych, kt?rzy byli bezdomnymi po raz pierwszy. Niekt?re liczby sko?czy?o si? w schroniskach, ale jeszcze nie zosta?y zarejestrowane przez ?adn? agencj?. Zasoby by?y nieliczne. Ulga domu awaryjny zosta? ograniczony do rodzin z dzie?mi na utrzymaniu do 1934 roku „Maj?c adres to luksusowy w?a?nie” bezrobotny kobieta College powiedzia? pracownik socjalny w 1932 roku. Te nowo pozbawionych ?rodk?w do ?ycia kobiety miejskich byli wstrz??ni?ci i oszo?omieni, kt?ry p?yn?? z jednego urz?du bezrobocia do nast?pnego, odpoczynku w Grand Central lub stacji Pennsylvania, a kto jecha? metrem ca?? noc ( „pi?ciu cent?w pok?j”), albo spa? w parku, a kto jad? w kuchniach grosza. Powolne szuka? pomocy, a boj? i wstydz? si? prosi? o mi?o?ci, te kobiety by?y cz?sto na granicy g?odu przed szukali pomocy. – autor...

Read More

torty okolicznosciowe zdjecia

Kobieta w ukryciu Wielkiego Kryzysu W czasie Wielkiego Kryzysu, kobiety stanowi?y 25% si?y roboczej, ale ich prace by?y bardziej niestabilne, czasowe lub sezonowych ni? m??czy?ni, a stopa bezrobocia by?a o wiele wi?ksza. Nie by?o r?wnie? postanowi? uprzedzenia kulturowe i widok, ?e „kobiety nie dzia?a”, aw rzeczywisto?ci wielu ludzi, kt?rzy byli zatrudnieni w pe?nym wymiarze czasu cz?sto nazywali siebie „gospodynie domowe”. Ani m??czy?ni pracownik?w, zwi?zki zawodowe, ani ?aden oddzia? rz?du byli gotowi zaakceptowa? rzeczywisto?? kobiet pracuj?cych, a to nastawienie spowodowane samice intensywne trudno?ci w czasie Wielkiego Kryzysu. W 1930 roku by? szczeg?lnie mocno na pojedynczych, rozwiedzionych lub owdowia?ych kobiet, ale to by?o jeszcze trudniejsze od kobiet, kt?re nie by?y bia?e. Kobiety w kolorze musia? pokona? zar?wno stereotyp?w seksualnej i rasowej. Czarne kobiety na p??nocy cierpia? zdumiewaj?ce 42,9% bezrobociem, za? 23,2%. od White kobiety by?y bez pracy wed?ug spisu z 1937 roku. Na po?udniu, zar?wno czarno-bia?e kobiety by?y r?wnie bezrobotnych na poziomie 26%. Natomiast stopa czarno-bia?ych m??czyzn na p??nocy (38,9% / 18,1%) i Po?udniowej (18% / 16%) bezrobocie by?y r?wnie? ni?sze ni? ?e?skich odpowiednik?w. Sytuacja finansowa w Harlemie by? ponury jeszcze przed Wielkim Kryzysem. Ale potem, pojawiaj?ce Czarny klasa robotnicza na p??nocy zosta?a zdziesi?tkowana przez hurtowych zwolnie? czarnych robotnik?w przemys?owych. Aby by? czarno-sama kobieta, wykonane utrzymaniu pracy lub znalezienie innego jeden prawie niemo?liwe. Rasowe Hierarchia pracy zast?piony czarnych kobiet w pracy jako kelnerka lub krajowym, z bia?ych kobiet, zdesperowanych teraz do pracy, a ch?tnych do podj?cia strome ci?? p?ac. Survival Przedsi?biorcy Na pocz?tku kryzysu, podczas gdy jedna Badania wykaza?y, ?e bezdomne kobiety by?y najprawdopodobniej fabryczne i serwisowe robotnicy, domowe, robotnicy odzie?y, kelnerki i kosmetyczki; kolejny zasugerowa?, ?e przemys? kosmetyczny by? g??wnym ?r?d?em dochodu dla czarnych kobiet. – autor...

Read More