studiofotografic.com.pl

Oferta

jakie zdjecia na bloga

O Pointe-a-Calliere usytuowany w pobli?u starego portu w Montrealu, jest muzeum archeologii i history.Begin wycieczk? z informacyjny dwuj?zycznej prezentacji multimedialnej, a nast?pnie dokona? w drodze w d?? do ruin starego city.Explore staro?ytny cmentarz, fortyfikacje miejskie, rury odp?ywowe i starego House.Every C?a niedziela, muzeum oferuje bezp?atny wst?p do dziadk?w z wnukami odwiedzaj?cych. o W celu odwo?ania zar?wno do ludzi m?odych i m?odych duchem, Place des Arts, doda? programowanie m?odzie?y z harmonogramem rozrywki. Dzieci musicale, symfonie, wyst?py taneczne i zabawy dost?pne s? przez ca?y rok– i wielu z nich s? bardzo przyst?pne (niekt?re s? nawet za darmo). o Czy zawsze chcia? zobaczy? Cirque du Soleil, ale nie mo?e sobie pozwoli? na sztywne ceny bilet?w? Tohu, szko?a cyrkowa sponsorowany przez Cirque du Soleil i National Association of Circus Arts prezentuje urzekaj?ce wyst?py publiczne w przyst?pnych Contortionists rates.See, akrobat?w arty?ci trapez, tancerze i muzycy na kolorowych wyszukanych cen sets.Ticket r??ni?, ale ?rednie koszty przedstawiaj? poni?ej 30 $ (mniej dla dzieci poni?ej dwunastu lat), a je?li jeste? w mie?cie i we w?a?ciwym czasie mo?na uczestniczy? w jednym z darmowe wyst?py tohu. Spektakl o to chodzi! Centaur Teatr oferuje programowanie fantastyczne dzieci w bud?ecie prices.On wybra? sobot? rano przez ca?y sezon, rodziny mog? korzysta? tanie i atrakcyjne wyst?py lokalnych artyst?w i zespo??w teatralnych. O Chcesz zobaczy? niesamowite muzea w Montrealu, ale wolne dni przyj?? nie dzia?a? z t? tras?? Kup Montreal Museum uchodzi? za 50 $ za osob? i zyskasz wst?p do ponad 33 r??nych muze?w (w tym Biodome, insektarium i Planetarium) nad przez trzy kolejne dni. Karnet obejmuje r?wnie? bezp?atny metro i transport autobusem w okresie swoj? Pass jest wa?ny (warto?? $ 17 za siebie) .While nie jest za darmo, Muzeum karnet?w mo?na zaoszcz?dzi? du?o pieni?dzy na muze?w i innych atrakcji. Przy tak wielu wolnych (na prawie darmo) mo?na robi? w Montrealu tej zimy, nast?pne wakacje do tej za?nie?onej miasta nie zamrozi sw?j maj?tek! Je?li planowa? i wiedzie?, gdzie mo?na znale?? zni?ki, bud?et rodzinne wakacje b?dzie przej?? troch? dalej. Melanie Scheuerman pisze felietony o bud?et podr??y i podr??owania ze zwierz?tami dla rodziny Vacay, serwis internetowy podr??y nastawionej rodzin wypoczywaj?cych. [Http://www.familyvacay.com] Rodzina vacay: udzia? rodziny Podr??e – autor...

Read More

jaki fotograf na wesele

Rodzina Dziecko Prysznice Dodanie numeru dziecko 2, 3 lub 10 jest okazj? do ?wi?towania dla ka?dej rodziny. Wystarczy pomy?le?, jak ekscytuj?ce, to musi by? dla najm?odszych, kt?ry jest u?ywany, aby zawsze jest m?odszy brat, aby dowiedzie? si?, ?e to b?dzie wielki brat! Cho? prysznice dla dzieci s? tradycyjnie przeznaczone do mamusie-by? tylko czasy si? zmieniaj?, a wielu ludzi maj? prysznice dla dzieci z okazji ca?e nowe dziecko w rodzinie-to-be. Co lepszego sposobu na ?wi?towanie ni? rzuca? prysznic w ich cze?? ?! Dziadkowie i ciocie czy wujkowie mo?na zorganizowa? przyj?cie dla dziecka dla dalszej rodziny i kilku bliskich przyjaci??, aby zaznaczy? znaczenie rodziny. Zr?b drzewo genealogiczne do powieszenia na prysznicem. Go?cie maj? znak na ich „oddzia?”, jako pami?tk? dla dziecka. „Drzewa” mo?e by? tematem baby shower dla partii. Inne dekoracje dla rodziny baby shower mog? obejmowa? przesz?e portrety, zdj?cia dziecka mama, tata, i rodze?stwo, a tak?e histori? nazwiska. Po?wi?? troch? czasu na my?lenie o jakich? zabawnych historii od os?b przesz?o?ci. Podobnie jak w czasie przysz?a mama zadzia?a? podczas wesela ciotki Edny. Albo, gdy starszy brat nowego dziecka zasn?? w szafie bielizny na wigilii w ubieg?ym roku. Zapytaj Dziecka nim zrobi? to samo i s? gotowi do akcji. Mog? to by? whoot opowiedzie?. Strze?: Mama-to-be mog? ?mia? si? zbyt trudne i powoduje sama i?? do przedwczesnego porodu! Wysy?aj?c zaproszenia baby shower, poinformowa? swoich go?ci, ?e b?dzie to impreza dla ca?ej rodziny, a prezenty dla mamy, taty i rodze?stwa s? doceniane opr?cz baby shower prezenty dla nowego dziecka. Kilka wskaz?wek dla jednego prezent dla ca?ej rodziny. Kup bon do portretu. Otw?rz konto oszcz?dno?ciowe dla przysz?ych wakacji. Albo mo?na kupi? indywidualne prezenty dla ka?dego, podobnie jak dopasowanie koszulki! – autor...

Read More

fotografia dokumentalna

Standardowe formularze do zbierania i dokumentowania historii rodziny nale?? wykresu drzewo genealogiczne ?ledzenie tylko ojcowskie linii, arkusz grupa rodzinna, kt?ra dokumentuje wszystkie okoliczno?ci ka?dego cz?onka rodziny, a wykres ilustruj?cy struktur? rodziny rodziny i proces przez wiele pokole?. Co kilka r??nych sposob?w, aby zrobi? badania uwolni?? •Darmowe Genealogia witryny jest dobrym miejscem do poszukiwania swoich przodk?w. Id? do Google.com i wpisz strony Genealogia bezp?atny. •Lista Cyndi Stron Internetowych genealogiczne na Internecie – posiada 270.000 + link do historii rodziny i innych cennych informacji. •Drzewo oliwne Genealogia: Tw?j link do przesz?o?ci. Maj? przewodnik dla pocz?tkuj?cych genealogi?, ?e pocz?tkuj?cy mog? znale?? pomocne. Nowicjusze jak i do?wiadczeni naukowcy b?d? chcieli przejrze? ich list? pasa?er?w statk?w imigrant?w w sekcji wymieniono statk?w pasa?erskich. Olive Tree pozwala szuka? pasa?er?w imigrant?w na li?cie statk?w: od kraju przyjazdu przez pa?stwa przyjazdu, lub grupy etnicznej. Ponadto, znajdziesz inne genealogii i Family Tree zasob?w na tej stronie. Pami?taj, aby skorzysta? ze wszystkich informacji. •Biblioteka Publiczna – Wykorzysta? pracownik?w w bibliotekach. Bibliotekarze mog? by? bardzo pomocne w sugeruj?ce dodatkowych ?r?de? informacji na temat swojej rodziny. Mog? od razu skieruje ci? do zasob?w, kt?re b?d? stanowi? odpowied? na wyszukiwaniu je?li wyja?ni? im to, czego potrzebuj?. To jest ich zadanie, aby wiedzie?, gdzie znajduj? si? zasoby. •Towarzystwo Genealogiczne-Twoje centrum historii rodziny lub lokalna biblioteka publiczna mo?e by? ?wiadomi genealogicznych spo?ecze?stw, kt?re spotykaj? si? w swojej dziedzinie. Spo?ecze?stwa te cz?sto oferuj? zaj?cia i specjalne prezentacje, a niekt?re zapewniaj? doradztwo. •Courthouse lokalny – badania, jak znale?? informacje o rodzinie po dokumentach, takich jak czyny; testamenty; narodziny, ?lub, i zgonu. Jak wiesz, to mo?e by? du?o pracy, staraj?c si? prze?ledzi? swoje drzewo genealogiczne. Skorzystaj ze wszystkich zasob?w tam. Czy wst?pnego badania, zbieraj?c wszystkie dokumenty, rodzinne fotografie, wycinki z gazet, etc. dost?pne. Wywiad krewnych zadaj?c konkretne pytania i pami?taj, aby zrobi? dobre notatki. Po zebraniu du?ej ilo?ci informacji, nast?pnym krokiem b?dzie zorganizowa? je w u?ytecznej formie. Osobi?cie wierz?, ?e to jest ?atwiejsze z komputerem. Jednak mo?liwe jest, aby to zrobi? tak?e r?cznie. Po nabyciu podstawy i wyj?? poza pocz?tkuj?cych, genealogia staje si? zabawne, ciekawe, ciekawe, a nawet ca?e ?ycie hobby. Mo?e nawet sta? si? obsesj?. Ciesz si? tym niesamowit? przygod? ?ledzenie historii rodzinnej. – autor...

Read More

fotografia przyrodnicza

Nie zgromadzenie by?oby kompletne bez rodzinnej fotografii. Upewnij si?, ?e kto?, kto posiada aparat z zegarem na nim i na statywie, lub co?, kt?ry mo?e zast?pi? jeden. Potem, kiedy wszyscy s? tam, a mama jest gotowy (nie mo?e poczu? si? jak ona wygl?da tak gor?co, wi?c jej przypomnie?, jak pi?kne i ?wiec?ce ona jest). Pobierz ca?y gang razem i zrobi? zdj?cie na pami?tk? baby shower. Take wiele innych zdj??, a tak?e niech dziecko wie, jak bardzo on by? kochany, jeszcze zanim dotarli. Jeden pomys? na zachowaniu pami?ci o stworzeniu dziecka jest zrobi? odlew brzucha. Mo?esz kupi? zestawy. Sk?adaj? si? one g??wnie z gipsu materia?u Paris u?ywa? do tworzenia obsady brzuchu mamy. To poka?e nowe male?stwo, gdzie rozpocz??a si?. Je?li nowe dziecko ma du?o m?odych kuzyn?w i rodze?stwa, nale?y przechowywa? je zaj?ty w?asnym specjalnego zadania. Zapewnienia im du?ej kartce papieru i materia??w barwi?cych. Albo markery, farby lub kredki. Popro?, aby stworzy? Welcome Home transparentu dla dziecka. Nast?pnie umie?? go na ???eczku w przedszkolu. Mo?esz zacz?? od dostarczenia liternictwo. Nast?pnie niech dzieci pokolorowa? s?owa i doda? w?asn? grafik?. Nie zapomnij poda? „Big” dzieci te?. Maj? wszystkich go?ci baby shower podpisania sztandar r?wnie?. – autor...

Read More

fotografia inscenizowana

Australia uzna?a r?wnie? dolara hiszpa?skim, angielskim, szylinga Pagoda i Rupia a? 1825, kiedy Brytyjska waluta sta?a si? prawn? systemu monetarnego Australii. Monety z Grecji, Nowej Zelandii, Ameryce ?rodkowej i Ameryce P??nocnej jest inny i niepowtarzalny. Ka?dy kraj ma swoje w?asne systemy monetarne, kt?re reprezentuj? r??ne kultury. Kanadyjskie monety, takie jak Maple Leaf Z?ote monety s? wspania?e dodatki do ka?dej kolekcji ?wiatowej monety. Kanadyjskie monety wszystkie reprezentuj? jak?? ma?? cz??? Kanady na nich. Meksyka?skie monety s? r?wnie? bardzo wyj?tkowy, poniewa? maj? portrety przyw?dc?w Meksyku i zmiany kultury z jej historii. Dodawanie monety z ca?ego ?wiata do Twojej kolekcji jest doskona?ym sposobem, aby dowiedzie? si? czego? nowego o innej kulturze. Monety przedstawiaj? lider?w, sztuk? i histori? swoich kraj?w, co sprawia, ?e ??ka?dy z nich cenne z wielu powod?w Poza oczywistymi. Dowiedz si? wi?cej o zbieranie monet i zobaczy? co CoinCollecting-Values.com Monety ?wiata – autor...

Read More

zawod fotograf czy warto

Uruchom go przodu i do ty?u w k??ko w tym bardzo du?? pr?dko?ci?. Zr?b to 7-10 razy. Uruchom go od pocz?tku do ko?ca, od ko?ca do pocz?tku przy wi?kszych pr?dko?ciach i grubsze. Teraz wyobra? sobie, przeni?s? si? do dziesi?tego rz?du powrotem z ekranu i ogl?da? ten film z do?wiadczeniem w czerni i bieli. Z tej nowej perspektywy, czy czujesz si? bardziej w pozycji obserwatora w niedo??czon?? Czy jeste? w stanie zobaczy? go z r??nych perspektyw teraz? Czy zauwa?asz r??nic? B?d?c obserwatorem, gdzie zanim si? na obrazku? Gdy u?ywany do my?lenia o tym, ?e mia?e? racj? w ?rodku i by?a tylko jedna percepcja mo?na mie?. Czy intensywno?? os?abiony przez ten proces dysocjacji? Teraz, b?d?c w dziesi?tym rz?dzie masz mo?liwo?? obejrzenia rzeczy w nowych i r??nych perspektyw, kt?re pozwala na nowe mo?liwo?ci radzenia sobie z sytuacj?. Z tego stanowiska dysocjacji rzeczywi?cie jeste? w stanie zobaczy? siebie i od??czy? od intensywno?ci sytuacji. Disassociation pozwala otworzy? si? na nowe mo?liwo?ci ze wszystkich punkt?w widzenia. Zauwa?, co si? dzieje, jak to sobie wyobrazi? poruszanie si? tym kinie. Mo?na usi??? po prawej stronie ekranu. Mo?na siedzie? w lewo. Mo?esz i?? na balkon, a nawet usi??? w ostatnim rz?dzie. Zauwa?, jak ka?da pozycja ma inny poziom zwi?zku ze zdarzeniem. Za pomoc? tej techniki dysocjacji mo?na zacz?? zadawa? sobie r??ne pytania, kt?re pomog? Ci odej?? w przesz?o??. Zacz?? zadawa? te rodzaje pyta? … 1) Jaki jest co? Empowering mog? si? z tego nauczy?? 2) W jaki spos?b mog? korzysta? z tego do?wiadczenia, aby mi s?u?y?? 3) Je?li mia?bym wybra?, aby wzi?? udzia? w tym do?wiadczeniu i u?y? go do mojego dobra, to co mog? wybra?? 4) W jaki spos?b mog? korzysta? z tego do?wiadczenia, aby s?u?y? wi?kszej cel? Gdy pytasz wi?cej uprawniaj?cej pytania, zaczniesz zwolni? stare znaczenia.Pomy?l o wi?cej uprawniaj?cej pytania, kt?re mo?esz zada? sobie pytanie. Disassociation jest jednym podej?ciem, jak kto? mo?e faktycznie pu?ci? przesz?o?ci. S? inni, ale po na?o?eniu przez kogo?, kto naprawd? rozumie procesu wyniki s? naprawd? zmienia ?ycie. http://www.yourdailylifecoach.com osobista podr?? Willarda Bartha by? jednym z kilku przezwyci??enia przeszkody zagra?aj?ce ?yciu, kt?re sta?y si? budulcem, kim jest i co robi dzi?. Pogodzenie si? z tymi przeszkodami i zyskuje nowe perspektywy jest to, co jest naprawd? komunikat Willarda temat. Willard jest za?o?ycielem Willard Barth...

Read More

fotografia eksperymentalna

Masz mo?liwo??, aby zmieni? spos?b postrzegania wszelkich pami?ci tak, ?e kiedy je odzyska?, nowy spos?b postrzegania ci? wzmocni?. Dla ka?dego z nas, gdy przypomnimy sobie pami?? istniej? konkretne obrazy, d?wi?ki i uczucia, kt?re s? pod??czone do tego wydarzenia. Te obrazy, d?wi?ki i uczucia maj? specyficzne cechy, kt?re s? zwi?zane z do?wiadczeniem i ustali?, w jaki spos?b odpowiedzie? na to wydarzenie za ka?dym razem, ?e mo?emy o tym my?le?. Jako przyk?ad, chc?, ?eby? po prostu poczu? si? przez chwil?. Teraz chc? Ci my?le? o szcz??liwym wydarzeniem, czym?, co by?o naprawd? przyjemne do?wiadczenie. Chc?, ?eby? zamkn?? oczy na chwil? i po prostu przypomnie? sobie wszystko, co mo?na o tym wydarzeniu. Nale?y zwr?ci? uwag? na to, co dzieje si? w pierwszej kolejno?ci. Dla niekt?rych z was, je?li przypomnie?, ?e pierwsz? rzecz?, do?wiadczenie b?dzie mo?na zauwa?y?, jest to obraz. Dla jednych b?dzie to d?wi?ki. A dla innych b?dzie to raczej tylko uczucie. Ponownie, ka?dy przechowuje te informacje w inny spos?b, a nie ma „prawo” lub „?le”, aby w jaki spos?b mo?na je przywo?a?. Wa?n? rzecz? jest wiedzie?, ?e ostatecznie te warunki s? ze sob? po??czone. Teraz, je?li obraz jest pierwsz? rzecz?, jak? mo?na zauwa?y?, gdy my?lisz o tym wielkim do?wiadczeniem, chc? by? zauwa?y?, gdzie si? znajduje? Znaczenie jest bezpo?rednio przed tob? w my?lach? Czy to jest blisko ciebie? Czy to jest na wyci?gni?cie r?ki? Czy to ruchomy obraz jak podczas ogl?dania filmu? Czy jest to obraz nieruchomy jak portret? Czy jest pe?ny kolor, czy jest to czarno-bia?e? Czy widzisz go jako zewn?trznego obserwatora? A pami?tacie go jakby widzisz go przez w?asne oczy? U?wiadom sobie cech obrazu. Je?eli pierwsz? rzecz?, kt?ra zwr?ci?a uwag?, gdy my?lisz o tej wielkiej pami?ci s? d?wi?ki, kt?re s?yszysz, zauwa?y? cechy charakterystyczne tych d?wi?k?w. – autor...

Read More

jaki kurs fotografii online

zarobki kobiet by?y historycznie niski dla wi?kszo?ci zawod?w kobiecych i pozostawiono ma?? zdolno?? do znacznych oszcz?dno?ci „awaryjnych”, ale wi?kszo?? z tych kobiet by?a niezale?na finansowo. W Milwaukee, na przyk?ad 60% os?b szukaj?cych pomocy by?a samono?na w 1929 roku w Nowym Jorku, liczba ta wynosi?a 85%. Ich praca by?a dost?pna cz?sto najbardziej lotne i zagro?one. Niekt?re by?y bezrobotne przez wiele miesi?cy, podczas gdy inni przez rok lub d?u?ej. Z oszcz?dno?ci i ubezpieczenia nie ma, oni wystuka? swoje nieformalne sieci spo?eczne. Jeden pracownik socjalny, pod koniec 1931 roku, zezna? przed komisj? senack?, ?e „s?siedztwa zosta?a rozci?gni?ta nie tylko poza jego zdolno?ci, ale poza ludzk? wytrzyma?o??.” Starsze kobiety cz?sto by?y dyskryminowane ze wzgl?du na ich wiek i ich d?ugiej historii ?ycia poza tradycyjnymi systemami rodzinnymi. Gdy praca by?a dost?pna, okre?lana cz?sto, podobnie jak jedno zadanie w Filadelfii, zapotrzebowanie na „bia?ych stenographers i urz?dnik?w, pod (wiek) 25.” Kobieta w ukryciu Efekt Wielkiej Depresji w sprawie kobiet, a nast?pnie, jak to jest teraz, by?o niewidoczne dla oka. Wymiernym dowodem breadlines, Hoovervilles i m??czyzn sprzedaj?cych jab?ka na rogach ulic, nie zawieraj? wizerunki kobiet miejskich. Bezrobocie, g??d i bezdomno?? by?a uwa?ana za „problem cz?owieka”, a cierpienie i rozpacz by?a mierzona w ten spos?b. W obrazach fotograficznych, a tak?e doniesienia, ubogich kobiet miejskich by?y pomijane lub nie wynika. Uznano za niestosowne bezdomna kobieta, a oni cz?sto ukryte przed widokiem publicznym, wprowadzi? w tylnych wej?? przez drzwi, a karmione prywatnie. Cz??ciowo problem le?a? w oczekiwaniach. Cho? bezdomno?? w?r?d m??czyzn by? okresowo ros?o w okresie kryzysu gospodarczego, od depresji 1890 roku dalszy, du?a liczba bezdomnych kobiet „na w?asn? r?k?” by?y zjawiskiem nowym. – autor...

Read More

jakie zdjecia zrobic w domu

By?y one, wed?ug jednego raportu, cz?sto „najsmutniejszy i najbardziej trudno pom?c.” Te kobiety „g?odzone powoli urz?dzonych pokojach. Oni sprzedali swoje meble, ubrania, a nast?pnie ich cia?a.” Wyzwolonych P?e? Kobieta i mity Je?li mity kulturowe by?o, ?e kobiety „nie dzia?a”, to te, kt?re nie by?y niewidoczne. Ich polityczny g?os by? niemy. Rola p?ci za??da? kobiety pozostaj? „kto? ubogi krewny”, kt?ry wr?ci? z powrotem do zagrody wiejskiej w czasach ucisku, ?eby anga?owa? si? wok?? domu, i dano im schronienie. Takie idylliczne piel?gnowaniu, pre-przemys?owe mityczne dom?w jednorodzinnych by?y wystarczaj?co du?e, aby pomie?ci? wszystkich. Nowa rzeczywisto?? by?a znacznie bardziej ponura. Miejskie apartamenty, nie wi?ksze ni? dwa lub trzy pokoje, wymagana „Maiden ciocie” lub „single kuzyni” z „shift dla siebie.” Co pozosta?o z rodzin? by? cz?sto napi?te, przeci??one, przepe?nione gospodarstw domowych, kt?re cz?sto zawiera?y powa?ne problemy wewn?trzne w?asnych. Ponadto niekt?re, inne ni? Afroamerykan?w, by?y z wiejskich korzeni wr?ci?. A to zak?ada si?, ?e kobieta po wyzwolonego i degustacja obok sukcesu pozostanie „plastyczny”. Samica rola by?a out-of-date mitem, ale by? jednak silnym jeden. „Nowa Kobieta” z lat dwudziestych by? teraz w lewo bez twarzy spo?ecznej w czasie Wielkiego Kryzysu. Bez domu – najistotniejszego elementu kobieco?ci – by?a, paradoksalnie, ignorowane, a niewidoczne. „… S?siedztwa zosta?a rozci?gni?ta poza ludzk? wytrzyma?o??.” W rzeczywisto?ci, wi?cej ni? po?owa tych zatrudnionych kobiet nigdy nie wysz?a za m??, a inni byli rozwiedzeni, opuszczony, w separacji lub twierdzi?, ?e owdowia?a. Nie wiemy, ilu by?o lesbijki. Niekt?rzy mieli na utrzymaniu rodzic?w i rodze?stwo, kt?rzy na nich opar?a si? o wsparcie. Mniej mia? dzieci, kt?re mieszka?y z dalszej rodziny. – autor...

Read More

jakie zdjecia jakim obiektywem

Je?li wynaj?? samoch?d, nale?y doda? nast?puj?ce koszty: Wypo?yczalnia samochod?w (jeden dzie?, Sport Utility Vehicle): 60 $ gazowy (pe?ny zbiornik): $ 50 miejsc parkingowych: 20 $ Razem: $ 130 Wiele os?b zdecydowa? si? na wycieczk? autobusem lub helikopter z Las Vegas do Skywalk. Wycieczki autobusowe zaczynaj? si? od $ 95 (zawiera obiad, park op?aty za wst?p) i wymagaj? tylko zap?aci? za bilet Skywalk. Wycieczki helikopterem rozpocznie si? o 350 $ i obejmuj? wst?p VIP do mostu i parku wpisowego. Wycieczki autobusowe zaj?? ca?y dzie?; ?mig?owce wymagaj? p?? dnia. Wi?kszo?? z tych wycieczek mog? by? przeniesieni do obejmuj?, mi?dzy innymi, helikopterem na dno Wielkiego Kanionu lub rejs statkiem pontonowy na rzece Kolorado. Skywalk Fakty Ponad milion ludzi do?wiadczy?o Glass Bridge od momentu jego otwarcia w roku 2007. Struktura rozci?ga si? poza 70 ft obr?czy West Grand Canyon, zawieszaj?c u?ytkownik oko?o 4000 st?p nad rzek? Kolorado. Most mo?e obs?ugiwa? ponad 800 os?b w jednym czasie, ale mo?e pomie?ci? maksymalnie 120 os?b. Czas przejazdu z Las Vegas trwa oko?o 2,5 godziny; Czas lotu ?mig?owca wynosi 45 minut. Brak aparaty cyfrowe s? dozwolone w celu unikni?cia odprysk?w paneli struktury w szklanych. Zamota? Kupuj?c bilet, aby zobaczy? Grand Canyon Skywalk jest prosta sprawa. To, w jaki spos?b wybra?, aby dosta? si? do Glass Bridge, gdzie trzeba zrobi? swoj? prac? domow?. Korzystanie wynajem samochod?w ma sw?j w?asny zestaw unikalnych koszty (wynajem samochod?w, gazowych, parkingi, itp.) To samo tyczy si? bior?c autobus lub wycieczk? helikopterem z Las Vegas. Wybierz ten, kt?ry pasuje do Twojego bud?etu turystyczna The best. A nast?pnie dokona? drog? do Skywalk, jeden z najbardziej popularnych wycieczek i atrakcji Las Vegas ‚. Reporter Travel Keith Kravitz informuje regularnie w Grand Canyon Tours.Je?li jeste? zainteresowany widz?c Glass Bridge, on zaleca sprawdzanie tych kupon?w Skywalk. – autor...

Read More